I. Look at the pictures below and answer the questions.

 


1.                                 Q: Kore wa kasa desu ka.

 

                                    A:                                                                                                        

 

 

2.                                 Q: Kore wa keitai desu ka.

 

                                    A:                                                                                                        

 

http://www.maoi-net.jp/bousai01/kyukyu/images/ki_i08.gif
 


3.                                 Q: Kore wa nan desu ka.

 

                                    A:                                                                                                        

 

 

 

II. Look at the pictures below and answer the questions.

 

1.                                 Q: Kore wa Kimura san no shinbun desu ka.

 

Kimura

 
                                    A:                                                                                                        

 

 

 


2.                                 Q: Kore wa Sasaki san no kagi desu ka.

 

Yoshida

 
                                    A:                                                                                                        

 

 

 


3.                                 Q: Kore wa dare no hon desu ka.

Takahashi

 
 


                                    A:                                                                                                        

 

 

 

http://www.echna.ne.jp/~hitou/1501-621-390.jpg4.                                 Q: Kore wa dare no meishi desu ka. 

 

Suzuki

 
                                    A:                                                                                                        

 

 

Name

Phone number

Ex: Smith

03-3459-9660

1. Nakamura

06-6013-2863

2. Osaka bank

06-6223-4775

3. American embassy

03-3650-0012

4. Soko gakuen

415-928-9608

III. Ask for and provide someone’s phone number.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex:       Q: Sumisu san no denwa bangō wa nanban desu ka.

            A: Zero san no san yon go kyū no kyū roku roku zero desu.

 

            1.         Q:                                                                                                                               

 

                        A:                                                                                                                                

 

           

            2.         Q:                                                                                                                               

 

                        A:                                                                                                                                

 

           

            3.         Q:                                                                                                                               

 

                        A:                                                                                                                                

 

           

            4.         Q:                                                                                                                               

 

                        A:                                                                                                                                

 

 

 

IV. Write the following words in HIRAGANA.

 

 

            1. umbrella                                                        2. key                                                  

 

            3. five                                                                4. no                                                    

 

            5. student                                                          6. watch/clock